Okres realizacji konsultacji: 24 kwiecień 2017 r. – 31 grudzień 2017 r.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach:

ANALIZA FOTOGRAFICZNA

maj 2017

MAPY INTERAKTYWNE

maj – listopad 2017

INTERNETOWE FORUM PLANOWANIA PRZESTRZENI

maj – listopad 2017

Warsztat przyszłości FUTUR CITY GAME

27 – 28 maja 2017

DNI OTWARTE z punktem konsultacyjnym- HAPPENING

3 czerwca 2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI I WNIOSKACH DO PLANU

grudzień 2017

Opis metod:

Ad 1. Metoda analizy fotograficznej - polega na zastosowaniu profesjonalnej fotografii do dokumentacji i analizy warunków fizycznych oraz samego procesu. Fotografie w postaci prezentacji zdjęć w formie elektronicznej w dużym rozmiarze zostaną zaprezentowane uczestnikom konsultacji na otwartych spotkaniach i przed rozpoczęciem warsztatów. Zdjęcia będą dokumentacją świadczącą o zaletach i wadach obszaru konsultowanego. Fotografia skłoni uczestników do dyskusji nad rodzajem krajobrazu jaki preferują. 

Zachęcamy do obejrzenia fotografii umieszczonych w naszej Galerii>>

Ad 2. Mapy interaktywne - realizacja techniki (jednocześnie internetowej i interaktywnej)  będzie polegała na wykorzystaniu dedykowanego narzędzia informatycznego stanowiącego rozszerzenie systemu GIS Podlaskie. Za pomocą tego narzędzia prezentowany będzie projekt konsultowanego dokumentu (w postaci specjalnych map) oraz informacje dotyczące procesu konsultacji. Narzędzie umożliwi również uczestnikom konsultacji zadawanie pytań oraz przekazywanie opinii i wniosków do urzędu gminy. Komunikat o konsultacjach zostanie dostosowany do wszystkich potencjalnych uczestników i rozesłany za pomocą wszystkich możliwych kanałów przekazu. Mapa interaktywna będzie techniką przydatną dla osób, które z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w spotkaniach bezpośrednich np. dla osób niepełnosprawnych ruchowo, starszych, rodziców małych dzieci. Konsultacje z wykorzystaniem mapy interaktywnej pozwolą w sposób prosty uporządkować dyskusję i stworzyć przejrzystą wizualizację miejsc w przestrzeni, które skupiają problemy bądź domagają się w oczach lokalnej społeczności określonych zmian. System będzie wyposażony w archiwum zbierania poszczególnych uwag. Na tej podstawie użytkownicy, w tym urząd będą uzyskiwali aktualne informacje i statystyki dotyczące konsultacji co pozwoli na bieżące pozyskiwanie informacji od uczestników procesu konsultacji i wykorzystanie ich do ewaluacji. 

Ad 3. Internetowe forum planowania przestrzeni - na potrzeby realizacji metody zostanie zakupiona usługa InfoGmina. Dodatkowo zakupiony zostanie monitor wewnętrzny, na którym wyświetlać się będzie forum planowania przestrzeni. Za pomocą serwisu internetowego i aplikacji mobilnej prowadzone będą fora dyskusyjne i zbierane uwagi w konsultacjach a także przeprowadzone zostanie głosowanie dotyczące wyboru jednego z kilku wariantów zagospodarowania przestrzennego powstałych podczas warsztatów. 

Ad 4. Warsztat przyszłości (z elementami Future City Game) - technika polega na realizacji czterech głównych etapów podczas 2 dni wolnych od pracy. Podczas Etapu I zostanie przygotowana analiza eksperta na temat niestandardowych rozwiązań możliwych do zastosowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W II Etapie zgromadzeni uczestnicy po obejrzeniu prezentacji dotyczącej analizy eksperta na temat niestandardowych rozwiązań udadzą się na spacer historyczny (badawczy) z przewodnikiem -  tzw. wizję lokalną aby skonfrontować pomysły z rzeczywistością. W wizji lokalnej wezmą udział urbaniści i architekci oraz przedstawiciele urzędu. W III etapie uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na zespoły robocze. Zespoły będą prowadzone przez 2 moderatorów/animatorów. Materiały będą drukowane na bieżąco i rozdawane uczestnikom warsztatów. Zespoły młodzieży będą budować wizje zagospodarowania przestrzeni wchodząc w rolę poszczególnych grup społecznych, tj. władz gminy, radnych, młodzieży, seniorów, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych, rowerzystów, pieszych, kierowców, rodzin ze zwierzętami, turystów, itp. Zespoły stworzą około 10 pomysłów uwzględniających różne wymiary rozwoju miasteczka: gospodarczy, społeczny, kulturalny, przyrodniczy/ ekologiczny. Każdy z zespołów zaprezentuje swój pomysł pozostałym grupom. Po prezentacji wyników warsztatu uczestnicy wybiorą w głosowaniu 5 najlepszych pomysłów.  Następnie ruszą w miasto aby przeprowadzić sondaż wśród mieszkańców. Zbiorą oni głosy i opinie mieszkańców i spiszą je w postaci protokołu. W IV etapie odbędzie się spotkanie, na którym zorganizowana zostanie otwarta prezentacja pomysłów wypracowanych przez zespoły robocze oraz głosowanie publiczności. Na prezentację zostaną zaproszeni radni, sołtysi i wszyscy mieszkańcy gminy. Uczestnicy spotkania po obejrzeniu prezentacji zagłosują na jeden pomysł, który zostanie rekomendowany dla władz miasta jako najbardziej efektywne rozwiązanie. Język podczas warsztatu będzie zbliżony dla wszystkich odbiorców. Przestrzeń dyskusji zostanie dostosowana do osób o szczególnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół z wyszczególnieniem wszystkich wniesionych pomysłów i opinii oraz rekomendowanym rozwiązaniem.

Ad 5. Metoda dni otwartych wraz z punktem konsultacyjnym (happening) - działania w ramach tej metody polegać będą na organizacji  spotkania o charakterze happeningu.  Podczas spotkania odbywać się będą specjalnie przygotowane, dotyczące tematu konsultacji pokazy, gra i konkurs dla dzieci i młodzieży, specjalistyczne panele dyskusyjne dla dorosłych, podczas których zbierane będą opinie, uwagi, propozycje w konsultacjach za pomocą ankiet. Animacje podczas spotkania będą prowadzone przez profesjonalnego moderatora według określonego scenariusza. Scenariusz spotkania zostanie przemyślany i oparty o lokalny potencjał, tak aby zainteresować jak największą liczbę osób i stworzyć przyjazną atmosferę do prowadzenia dyskusji. W spotkaniu może wziąć udział nieograniczona liczba osób. Czas trwania  happeningu wynosi od 4-8 godzin. Spotkanie otwarte zostanie zorganizowane w dzień wolny od pracy lub w godzinach popołudniowych, w centralnym miejscu Gminy, dostępnym dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Do tego celu zostanie wynajęty namiot z wyposażeniem i nagłośnieniem, oraz inny drobny sprzęt. Przygotowane zostaną specjalne materiały dla uczestników animacji w postaci wielkoformatowej planszy do gry i inne drobne materiały animacyjne, dotyczące tematu konsultacji. Podczas spotkania zbierane będą uwagi, opinie od uczestników, które zostaną udokumentowane.